Sudah Benarkah Salat Kita (Edisi Revisi)

Penuntun Praktis Salat

Sudah Benarkah Salat Kita?

Penuntun Praktis Salat

Sudah Benarkah Salat Kita? ƞǀƫŐţ

ƼƫŚƘţ Ľř Ƽƫœ źǀƤƠƫř

ƲǀƟŹŚƗ Žƺƛ Gus Arifin

Penerbit PT Elex Media Komputindo

Penuntun Praktis Salat Sudah Benarkah Salat Kita? Ditulis oleh: Gus Arifin Artistik: Achmad Subandi © 2009, 2017 Gus Arifin Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia—Jakarta Anggota IKAPI, Jakarta 2017

717100028 ISBN: 9786020298818

Cetakan ke-1: Agustus 2009 Cetakan ke-2: Agustus 2010 Cetakan ke-3 (Edisi Revisi): Januari 2017

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya dengan layak.

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Daftar Isi Kata Pengantar ................................................................ Mukadimah ......................................................................

xi

BAB 1: Salat Ibadah yang Utama ..................................... Definisi .............................................................................. Lingkup Bahasan .............................................................. Penyebutan Salat dalam Al-Qur’an ................................. Para Nabi, Rasul, dan Umat Terdahulu Juga Salat .......... Sesungguhnya Salat Kita Itu untuk Apa? ............................. Keutamaan Salat dan Menjaga Kualitas Salat ..................... Bagaimana dengan Orang yang Mengabaikan Salat? ........ Hukum Meninggalkan Salat ................................................ Kapankah Salat Disyariatkan Bagi Umat Nabi Muhammad ? ...................................................... Kepada Siapa Salat ini Diwajibkan? ...................................... Hukum Salatnya Anak Kecil .................................................

41 53 54

BAB 2: Khusyuk dalam Salat ............................................... Khusyuk dalam Salat Sebagai Tanda Orang Mukmin ......... Mencapai Khusyuk dalam Salat ........................................... Mewaspadai Gangguan terhadap Salat .............................. Cara Setan mengganggu orang yang Salat .........................

57 58 62 66 67

1 2 4 5 12 18 27 31 33

Daftar Isi!!!!v

vi

BAB 3: Hukum Fikih Salat .................................................... Hukum Salat ......................................................................... Hal-hal yang Harus Dilakukan Sebelum Salat ...................... Syarat-Syarat Salat .............................................................. Waktu-Waktu Salat .............................................................. Rukun Salat .......................................................................... Sunah-Sunah dalam Salat .................................................... Hal-hal yang Diperbolehkan dalam Salat ............................ Hal-hal yang Makruh dalam Salat ........................................ Tempat-tempat yang Makruh untuk Digunakan Salat ........ Hal-hal yang Membatalkan Salat ......................................... Salat Qadha .......................................................................... Contoh-Contoh Kasus ..........................................................

71 72 76 101 111 122 152 178 182 187 190 197 199

BAB 4: Azan dan Iqamah ................................................. Definisi .............................................................................. Hukum Azan ..................................................................... Persyaratan Azan dan Muazin ......................................... Lafal-Lafal azan dan Iqamah ................................................ Kasus-kasus

211 212 212 214 225

BAB 5: Sujud ......................................................................... Makna Sujud ........................................................................ Sujud Salat ............................................................................ Anggota Sujud ..................................................................... Tata cara sujud ..................................................................... Hukum Sujud pada Dahi ....................................................... Sujud Sahwi (Sujud Karena Lupa) ........................................ Sujud Tilawah ....................................................................... Ayat-ayat Sajdah .................................................................. Sujud Syukur ........................................................................

231 232 234 235 235 236 248 253 255 262

BAB 6: Salat Berjemaah ....................................................... Hukum Salat Berjemaah ...................................................... Hukum Imamah dalam Salat Jumat, Jenazah, dan Nafilah .....................................................

267 268

Penuntun Praktis Salat, Sudah Benarkah Salat Kita?

272

Keutamaan Salat Berjemaah ............................................... Jumlah minimum berjemaah ............................................... Uzur yang dapat Menggugurkan Salat berjemaah ............. Keutamaan Menjadi Imam dalam Salat .............................. Persyaratan Menjadi Imam Salat ......................................... Seorang Imam Juga Dituntut untuk Memperhatikan ........ Orang yang Tidak Boleh Menjadi atau Diangkat Menjadi Imam Salat ................................ Perbedaan Niat Imam dan Makmum Masbuk .................... Mazhab Imam Berbeda dengan Makmum ......................... Bermakmum Kepada Imam yang Bungkuk (Punggungnya) ...................................... Posisi Imam dan Makmum ................................................... Kewajiban Makmum dalam Salat Berjemaah ..................... Hal hal yang Makruh dalam Imamah (berjemaah) .............. Hukum Masbuk .................................................................... Hukum Bersalaman Sesudah Salat ......................................

275 276 278 278 280 285 287 289 291 292 292 297 301 305 307

BAB 7: Salat dalam Keadaan Khusus (Musafir, Sakit, dan Ketakutan) .............................................................. Salat Jamak .......................................................................... Salat Qashar ......................................................................... Salat Jumat Bagi Musafir ..................................................... Tata Cara Salat Jamak dan Qashar ....................................... Wathan Ashli dan Wathan Iqamah ....................................... Contoh-Contoh Kasus .......................................................... Salat Orang Sakit .................................................................. Salat Khauf ...........................................................................

313 314 319 327 327 331 334 340 341

BAB 8: Salat Jumat ............................................................... Hukum Salat Jumat .............................................................. Dalil Disyariatkannya Salat Jumat ....................................... Kedudukan Wanita yang Salat Jumat .................................. Keistimewaan hari Jumat .................................................... Waktu Salat Jumat ............................................................... Syarat-Syarat Salat Jumat ....................................................

345 346 346 350 350 352 353

Daftar Isi!!!!vii

viii

Kedudukan Penting dua Khotbah ....................................... Syarat dan Rukun Dua Khotbah Jumat ............................... Kedudukan Niat dalam Khotbah ......................................... Hukum Khotbah dengan (bukan) bahasa Arab .................. Rukun Khotbah .................................................................... Struktur (Susunan) Khotbah Jumat .................................... Memulai Khotbah Tidak Perlu Mengeraskan Bacaan Basmalah ............................................................ Sunah-Sunah Khotbah ......................................................... Hal-hal Makruh dalam Khotbah ........................................... Promosi Sebelum Khotbah Jumat ....................................... Hukum Menerobos Saf Menuju ke Depan .......................... Musafir Boleh Tidak Salat Jumat? ........................................ Hukum Salat Zuhur sesudah Salat Jumat ............................ Jika Salat Jumat Bertepatan dengan Salat Id ...................... Sunah-Sunah Salat Jumat atau Hari Jumat ......................... Tata Cara Salat Jumat ..........................................................

356 357 360 360 364 366

BAB 9: Salat Salat Sunah ..................................................... Definisi .................................................................................. Macam-macam Salat Sunah ................................................ Salat Rawatib ....................................................................... Salat Sunah yang Disunahkan Dilakukan Berjemaah .......... Salat Id (Hari raya) .......................................................... Salat Istisqa .................................................................... Salat Kusuf dan Khusuf .................................................. Salat Sunah yang Dilakukan Sendirian .......................... Salat Isyraq ..................................................................... Salat Duha ...................................................................... Salat Tsubutul Iman ........................................................ Salat Awwabin ............................................................... Salat Sunah Muthlaq ...................................................... Salat Istikharah .............................................................. Salat Hajat ...................................................................... Salat Sunah Wudu .......................................................... Salat Sunah Pergi dan Pulang Safar ...............................

385 386 386 394 402 403 425 437 444 444 448 454 457 458 458 462 464 465

Penuntun Praktis Salat, Sudah Benarkah Salat Kita?

369 370 375 376 377 378 378 379 380 381

Salat Tobat ..................................................................... Salat Tahiyatul Masjid .................................................... Salat Intidhar .................................................................. Salat Sunah Hari Jumat .................................................. Salat Tawaf .....................................................................

467 470 471 471 472

BAB 10 Salat-Salat Khusus ................................................... Qiyamul Lail .......................................................................... Salat Tahajud .................................................................. Salat Tarawih ................................................................. Salat Witir ....................................................................... Salat Tasbih .................................................................... Salat Taqwiyatul Hifdh ................................................... Salat Ketika terjadi Perselisihan ....................................

475 476 477 487 503 521 528 533

BAB 11 Salat-Salat Sunah yang Kontroversial .................... Salat Hadiah (untuk Mayat) ................................................. Salat Birrul Walidain ............................................................. Salat Kaffarat (Pada Jumat Wida’) ...................................... Salat Rebo Wekasan ............................................................ Salat Nisfu Syakban (Raghâ’ib) ............................................

535 536 537 538 541 542

BAB 12 Salat Jenazah ........................................................... Hukum Salat Jenazah dan Keutamaannya .......................... Yang Tidak Wajib Disalati ..................................................... Orang yang Tidak Boleh Disalatkan Jenazahnya ................ Syarat-Syarat Salat Jenazah ................................................ Salat Jenazah Berjemaah dan Susunan Shaf di belakang Imam ........................................................... Tata Cara Salat Jenazah ....................................................... Wanita Menyalatkan Mayat ................................................ Salat Gaib .............................................................................

547 548 549 557 558 559 561 564 565

BAB 13 Zikir dan Doa sesudah Salat .................................... Wirid Panjang .......................................................................

569 579

Daftar Isi!!!!ix

x

Wirid Pendek ........................................................................ Hukum Mengusap Muka Setelah Berdoa ...........................

586 591

Daftar Pustaka/Maraji’: ....................................................... Profil Penulis

593

Penuntun Praktis Salat, Sudah Benarkah Salat Kita?

BAB 1

Salat Ibadah yang Utama Salat Ibadah yang Utama!!!!1

Definisi Shalât atau sering ditulis salat (ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia), (bahasa arab = ‫ ) ﺻﻼة‬merujuk kepada salah satu ritual ibadah pemeluk agama Islam (muslim). Kata shalâh ‫ﺻﻼة‬ adalah bentuk mashdar dari kata kerja yang tersusun dari hurufhuruf shad, lam, dan waw. Susunan dari huruf-huruf tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tâjul Arûsy–Pasal Shad mempunyai makna “membakar” (‫ ) أﻟﻘﺎﻩ ﰲ اﻟﻨﺎر ﻟﻼﺣﺮاق‬dibuat dalam api untuk dibakar dan menurut Kitab As-Shahâh fî Lugha lil Jauharî (‫ اﳉﻮﻫﺮي‬-‫ ) اﻟﺼﺤﺎح ﰲ اﻟﻠﻐﺔ‬berarti, “berdoa” atau “meminta”. Begitu juga menurut Kitab-kitab Kamus yang lainnya seperti Lisanul ‘Arab, Al-Qâmûs Al-fiqih. Ada juga yang berpendapat bahwa makna denotatif-nya (makna yang sebenarnya, yang sama dengan makna lugas untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat faktual) adalah shilah (‫ = ﺻةل‬hubungan) karena salat menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya; atau shala atau shalwan (‫ﺻﻠﻮان‬/‫ = ﺻﻼﹶ‬tulang ekor) karena ketika sujud tulang ekor tempatnya berada paling tinggi; atau luzzûm (‫ = ﻟُﺰُوم‬tetap) karena salat berarti tetap melakukan apa yang diwajibkan Allah . Salat dalam Kamus Fiqih—di mana kata (‫ )ج( ﺻﻠﻮات‬-‫ )اﻟﺼﻼة‬juga mempunyai arti, rahmat, barakah dan beristighfar. Menurut Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid III/896–898 dijelaskan bahwa makna salat juga digunakan oleh semua agama sebagai istilah bagi suatu ibadah kepada Tuhan mereka masing-masing dan orangnya disebut mushalli (‫)ﻣُﺼَ ِّﻞ‬. Mushalli ( ّ‫ ) ﻣُﺼَ ﻞ‬juga digunakan di dalam arti “orang yang menyusul sang juara dalam perlombaan (pacuan)”. Makna ini diambil dari shalā/shalwan (‫ﺻﻠﻮان‬/ ‫ = ﺻ َﻼ‬tulang ekor) karena orang yang menyusul berada di bagian belakang (ekor). Setelah Islam datang, kata salat hanya digunakan untuk suatu bentuk ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah , yaitu berupa sejumlah ucapan dan perbuatan yang dimaksudkan untuk

2

Penuntun Praktis Salat, Sudah Benarkah Salat Kita?

mengagungkan Allah ., yang dimulai dengan bacaan takbir (‫ ) ﷲ اﻛﱪ‬dan diakhiri dengan salam (‫ )اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﲂ‬dengan sejumlah syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengannya.

‫ ﻫﻮ ﻗﻮل أﻛﱶ أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬:‫ﻗﺎل اﻟﻘﺎﴈ ﻋﻴﺎض‬, ‫ ادلﻋﺎء‬-‫ﰲ اﻟﻠﻐﺔ‬- ‫اﻟﺼﻼة‬ ‫ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ادلﻋﺎء‬.‫ وﺗﺴﻤﻴﺔ ادلﻋﺎء ﺻﻼة ﻣﻌﺮوف ﰲ الكم اﻟﻌﺮب‬.‫واﻟﻔﻘﻬﺎء‬ ‫ وﰲ‬.‫ ﻻٔﳖﺎ ﻗﺪ اﺷـﳣﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ‬،‫ ﻓﺎٕن ادلﻋﺎء ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺼﻼة‬.‫واﻟﺼﻼة اﳉﺰﺋﻴﺔ‬ .“‫ ” أﻗﻮال وأﻓﻌﺎل ﻣﻔﺘﺘﺤﺔ ابﻟﺘﻜﺒﲑ وﳐﺘﳣﺔ ابﻟﺘﺴﻠﲓ ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺔ‬:‫اﻟﴩع‬ “Ibadah yang disyariatkan ini dinamakan salat ‫ ﺻﻼة‬yang menurut bahasa berarti doa, karena tercakup di dalamnya doa-doa. Telah berkata Qadhî ‘Iyâdh bahwa istilah tersebut diartikan sebagai doa oleh penduduk Arab maupun oleh para fukaha (ahli fikih). salat dalam kalam (istilah) orang Arab adalah keterkaitan antara doa-doa dan salat itu sendiri sebagai bagian-bagiannya, karena sebenarnya doa itu adalah termasuk bagian dari dan atas salat itu. Adapun makna salat dalam pengertian syariat adalah peribadahan kepada Allah  dengan ucapan dan perbuatan tertentu, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai syarat-syarat yang khusus dan dengan disertai niat.”

.‫ ﺑﻞ أﻋﻈﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻬﺎدﺗﲔ‬،‫واﻟﺼﻠﻮات اﶆﺲ أﺣﺪ أرﰷن اﻻٕﺳﻼم اﶆﺴﺔ‬ .‫ ﳁﻦ ﲧﺪﻫﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ‬،‫وﺛﺒﻮﲥﺎ ابﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴـﻨﺔ واﻻٕﺟﲈع‬ “Dan salat lima waktu itu adalah salah satu dari rukun Islam yang lima, bahkan paling agung atau penting sesudah dua kalimat syahadat, dan ditetapkan (hukum untuk menegakkan-nya) di dalam Al-Qur’an, sunah (hadis) dan ijma (konsensus para ulama untuk perkara yang tidak secara jelas ada di dalam Al-Qur’an dan atau hadis), barangsiapa yang mengingkarinya sungguh (ia) telah kafir.” (Al-Fiqh ‘Alal Madzâhibi Arba’ah: 1/160, Subûlus Salâm: 1/169, Asy-

Salat Ibadah yang Utama!!!!3

Syarhul Mumtî’: 1/343, Taudhîhul Ahkâm: 1/469, Taisîrul ‘Allâm: 1/109) Ibnu Qudamah (wafat pada tahun 629 H—ulama bermazhab Hanbali yang juga murid Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani) menyatakan: “Bila dalam syariat disebutkan perkara salat atau hukum yang berkaitan dengan salat, maka salat ini dipalingkan dari maknanya secara bahasa kepada pengertian salat secara syar’i.”

Lingkup Pembahasan Pada buku ini akan dibahas mengenai dalil-dalil mengenai salat yang ada dalam Al-Qur’an, hadis, dan juga problema khilâfîyyah (perbedaan) yang sering menjadi di masyarakat muslim, perbedaan mazhab (tinjauan ibadah salat menurut mazhab-mazhab), mengenai pengucapan bacaan yang diucapkan selama pelaksanaan salat, seperti bacaan Al-Qur’an (surah Al-Fatihah dan surah-surah lain), bacaan doa ketika iftitah, rukuk, iktidal, sujud, duduk, tasyahud, tahiyat awal atau akhir, zikir sesudah salat, membaca doa qunut pada salat Subuh, dan lain-lain serta kesesuaian bacaan salat kita dengan hukum-hukum tajwid (ilmu membaguskan dalam membaca Al Qur’an), mengenai salat-salat sunah, salat berjemaah, persyaratan Imam dan juga uraian ringkas mengenai thahârah (bersuci) serta kasus-kasus yang sering dijumpai baik mengenai salat maupun hal-hal lain yang terkait. Diharapkan juga adanya pemahaman bahwa: bila seseorang memang tidak mempunyai keahlian dalam menggali dalil naqli dan tidak juga dapat melakukan ijtihad terhadap dalil tersebut maka mengikuti salah satu imam mazhab adalah menjadi sangat penting, dan bila sudah memahami hasil ijtihad para imam tersebut, hendaknya memegang (salah satu mazhab) dan tidak mencampur aduk antara mazhab-mazhab yang ada—apalagi bila untuk mengambil yang mudah-mudah atau yang “enak-enak” saja. Ka-

4

Penuntun Praktis Salat, Sudah Benarkah Salat Kita?

rena hukum mencampur aduk berbagai mazhab dalam beribadah, hukumnya tidak boleh. Hal ini berdasarkan dalil pada kitab Bughyatul Musytarsyidîn- hal. 9–10

ٌّ ُ ‫ﴍوطِ اﻟ َﺘ ْﻘ ِﻠ ْﻴﺪِ ﻋ ََﺪ ُم اﻟﺘ َّْﻠ ِﻔ ْﻴﻖِ ِ َﲝ ْﻴ ُﺚ ﺗَ َﺘ َﻮ َّ ُدل ﻣِﻦْ ﺗَ ْﻠ ِﻔ ْﻴ ِﻘ ِﻪ َﺣ ِﻘ ْﻴ َﻘ ٌﺔ ﻻَ َﻳ ُﻘ ُﻮل ِ َﲠﺎ‬ ُ ُ ْ‫َو ِﰱ ك ﻣِﻦ‬ ‫ﰻ‬ ‫ َٔانَّ ﺗَ ْﻘ ِﻠ ْﻴ َﺪ اﻟ َﻘ ِﻮل ٔاو اﻟ َﻮ ْﺟ ِﻪ ا َّﻟﻀ ِﻌ ْﻴ ِﻒ ِﰱ َﻣ ْﺬﻫ ٍَﺐ ﺑِ َﴩﻃِ ِﻪ َٔا َوﱃ‬... ‫ﻣِﻦْ ِٕاﻻ َﻣﺎ َﻣ ْ ِﲔ ﺇ َﹺﱃ َٔانْ َﻗ َﺎل‬ ُ ُ ‫ﴪ ﺇﹺ ْﺟ ِﺘ َﻤ ِﺎع‬ ‫ﴍوﻃِ ِﻪ ٕاِﻫـ‬ ِ ْ ‫ﻣِﻦ ﺗَ ْﻘ ِﻠ ْﻴﺪِ َﻣ ْﺬﻫ َِﺐ اﻟ َﻐ ْ ِﲑ ﻟِ ُﻌ‬ “Masalah Kaf: Di antara syarat taklid adalah tidak adanya talfiq (mencampuradukkan mazhab) sekira dari talfiq tersebut menimbulkan sebuah kenyataan yang kedua imam (yang pendapatnya dicampuradukkan) tidak mengakuinya, sampai pada pernyataan: Sesungguhnya mengikuti qaul atau wajah yang daif dalam sebuah mazhab dengan mengikuti syarat-syaratnya, itu lebih utama dibanding mengikuti mazhab lain karena sulitnya menyatukan syarat-syaratnya.” Juga akan disampaikan penjelasan mengenai ibadah salat sunah yang menjadi kontroversi di kalangan umat Islam, seperti salat tahajud berjemaah, salat isyraq, salat hadiah, salat kaffarat, salat tasbih, salat taqwiyatul hifdz, dan salat rebo wekasan.

Penyebutan salat dalam Al-Qur’an Kata salat (‫ اﻟﺼﻠﻮَة‬atau ‫ )اﻟﺼﻼة‬dan kata pecahannya di dalam Al-

Qur’an terulang 124 sebanyak kali, masing-masing 25 kali dengan makna yang merupakan derivasi/turunan dari “membakar”, seperti tashthalûn (‫ = ﺗَﺼْ ﻄَ ﻠُﻮْ ن‬membakar), yashlâ (‫ )ﻳَﺼْ َﲆ‬tashla (‫)ﺗَﺼْ َﲆ‬ dan sebagainya, dan 99 kali dari makna “berdoa” atau “meminta”. Secara bahasa, salat berarti doa dengan kebaikan. Allah  berfirman:

Salat Ibadah yang Utama!!!!5

‫َو َﺻ ِّﻞ ﻋ ََﻠ ْ ِﳱ ْﻢ ﺇِنَّ َﺻ َﻼﺗَ َﻚ َﺳ َﻜﻦٌ ﻟَ ُﻬ ْﻢ‬ “Salatlah untuk mereka karena sesungguhnya salatmu adalah ketenangan bagi mereka.” (At-Taubah(9): 103) Contoh dalam hadis Nabi :

‫نْ َﰷنَ َﺻﺎﺋِ ًﻤﺎ َﻓ ْﻠ ُﻴ َﺼ ِّﻞ‬c‫ َو‬،‫ ﻓﹶﺈﹺنْ َﰷنَ ُﻣ ْﻔﻄِ ًﺮا َﻓ ْﻠ َﻴ ْﻄ َﻌ ْﻢ‬،‫ ﹶﺫﺍ ُدﻋ َِﻲ َٔا َﺣ ُﺪ ُ ْﰼ َﻓ ْﻠ ُﻴ ِﺠ ْﺐ‬c “Apabila salah seorang dari kalian diundang (untuk makan) maka hendaklah ia memenuhi undangan tersebut. Bila ia dalam keadaan tidak berpuasa, hendaklah ia makan (jamuan yang disediakan oleh tuan rumah). Namun bila ia sedang berpuasa maka hendaknya ia mendoakan tuan rumahnya.” (HR. Muslim No. 1431) Makna dari kalimat “bersalatlah untuk mereka” adalah: berdoalah untuk mereka dalam Tafsir Ath-Thabari, menurut Ibnu ‘Abbas  : “Ketenangan bagi mereka diartikan ‘rahmat bagi mereka.’” salat di dalam arti doa, di dalam Al-Qur’an digunakan berkaitan dengan: (a) Cara menghadapi tantangan, yaitu dengan mengandalkan kesabaran dan doa atau salat (QS. Al-Baqarah (2): 45, 153).

‫َوا ْﺳـ َﺘ ِﻌ ْﻴ ُﻨﻮا ِاب َّﻟﺼ ْ ِﱪ َوا َّﻟﺼ َﻼ ِة‬ “Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian.” (QS. AlBaqarah (2): 45) (b) Orang Arab Badui, yaitu yang telah beriman, mereka berkorban demi Allah dan mengharapkan Nabi  dapat mendoakan mereka, sebagaimana firman Allah :

‫هلل َو ْاﻟ َﻴ ْﻮ ِم ﺍﻵَﺧِ ِﺮ َو َﻳﺘَّﺨِ ُﺬ َﻣﺎ ُﻳ ْﻨﻔ ُِﻖ ُﻗ ُﺮ َاب ٍت ِﻋﻨ َْﺪ‬ ِ َّ ‫َوﻣِﻦَ َٔاﻻﻋْ َﺮ ِاب َﻣﻦْ ُﻳ ْﺆﻣِﻦُ ِاب‬ 6

Penuntun Praktis Salat, Sudah Benarkah Salat Kita?

Sudah Benarkah Salat Kita (Edisi Revisi)

Penuntun Praktis Salat Sudah Benarkah Salat Kita? Penuntun Praktis Salat Sudah Benarkah Salat Kita? ƞǀƫŐţ ƼƫŚƘţ Ľř Ƽƫœ źǀƤƠƫř ƲǀƟŹŚƗ Žƺƛ Gus Ar...

959KB Sizes 0 Downloads 33 Views

Recommend Documents

PASSIVE INCOME STRATEGY-EDISI REVISI
yang muda dan dinamis, sehingga akan mudah bagi pem- baca untuk memahami ... Staf ahli dari Pusat Litbang Konservasi dan

psikologi kepribadian edisi revisi alwisol libraryaccess69 pdf
You will be glad to know that right now psikologi kepribadian edisi revisi alwisol libraryaccess69. PDF is available on

Jurus Ampuh Pengusaha Tangguh [Edisi Revisi]
Allah setelah ini, Anda pantang mengeluh untuk menjemput rezeki Anda yang penuh. Aamiin. Insya Allah bisa! Ilmu-ilmu yan

Doa dan Dzikir: Ibadah Haji dan Umrah (Edisi Revisi)
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hur

Public Policy Edisi 6
itu kaya dengan minyak dan gas, batu bara, hutan, tanah yang subur, tambang yang melimpah, dan seterusnya, melainkan kar

Revisi Tagline - Sribu.com
Page 1. LAUNDRY KILOAN, SATUAN & WET CLEAN.

Antipasti Salat
Antipasto Speciale. (für zwei). Carpaccio, Vitello Tonato, gegrilltes Saisongemüse. 17,50€. Antipasti Vegeteriano ge

Aurum Logo Revisi 1.2
WARNA MEREK: - Putih (kode # ) jika logo pada backgound gelap. - Hitam (kode #000000) jika logo pada backgound terang. N

edisi musim semi
4 Mei 2017 - Sebelum terlambat, ayo selamatkan hiu sebelum punah untuk selamanya. FOTO: ISTOCK. FOTO: ..... Sultan Hamen

"Jiwa kita menanti- nantikan TUHAN. Dialah penolong kita dan
Page 1. "Jiwa kita menanti- nantikan TUHAN. Dialah penolong kita dan perisai kita! ." Mazmur 33:20.